ұнтақтау қалдықтарынан алынған құм

ұнтақтау қалдықтарынан алынған құм, МЕМСТ 31424-2010 талаптарына сәйкес келеді